Spolek Český modrý mák (dále ČMM) je národní zájmový spolek právnických a fyzických osob pěstujících, zpracovávajících a obchodujících s mákem.

ČMM dbá o dobrou pověst typického českého máku doma i ve světě, prosazuje hospodářské, obchodní, právní a odborné zájmy svých členů. Ve spolupráci s vědeckými a odbornými pracovišti poskytuje odbornou a poradenskou službu pěstitelům v oblastech pěstování, sklizně a posklizňové úpravy máku a makoviny. Dbá a ve své činnosti klade důraz na striktní dodržování zákonů a nařízení souvisejících s podmínkami pro legální pěstování máku (Papaver somniferum L.) a nakládání s produkty vzešlými z pěstování této plodiny.

ČMM byl založen v květnu 2001 jako nástupce sdružení, které sdružovalo výhradně právnické osoby. Poslední změna jména sdružení, resp. spolku, proběhla na Členské schůzi 22. 10. 2015, která se konala ve Větrném Jeníkově.

Hlavní cíle ČMM zůstávají a trvale se soustřeďují na zlepšování ekonomiky pěstování, konkurenceschopnosti, tržního uplatnění českého máku setého a na kvalitu produkovaného máku.

Vedle zájmu o spravedlivé podmínky prodeje semene máku pro potravinářské využití a makoviny určené pro farmaceutický průmysl se ČMM soustřeďuje na zdokonalování pěstební technologie, tj. předseťovou přípravu, ochranu rostlin před škůdci a chorobami, agrotechniku, sklizňové a posklizňové technologie.

ČMM se orientuje na výrazné zvýšení ekonomicky efektivních výnosů semene, jeho kvality i kvality sklízené makoviny cestou rozsáhlé odborné vývojové a výzkumné práce cestou spolupráce se specializovanými privátními i státními vědeckými a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí, včetně univerzitních pracovišť.

Nově získané a ověřené poznatky uplatňuje v pěstitelské praxi svých členů cestou odborných seminářů, polních dnů, praktických ukázek a účelových publikací. Reprezentuje pěstitele máku vůči vládním i nevládním organizacím i v rámci Evropské unie.

ČMM v roce 2010 (tehdy pod jménem sdružení Český mák) vydal knihu Mák (ISBN 978-80-904011-8-1), která je k dispozici pouze členům spolku.

ČMM je otevřeno spolupráci se subjekty v ČR i v zahraničí, pokud bude v souladu s jeho stanovami a výsledkem takové spolupráce bude naplňování zájmů jeho členů.


Prohlášení členů spolku: „Všichni členové spolku Český modrý mák z.s. se budou aktivně podílet na omezování dovozu technického máku do České republiky, a to zejména tím, že nebudou technický mák do České republiky sami dovážet. Dovoz technického máku jde proti zájmům spolku. Pokud by člen spolku dovážel do ČR technický mák, měl by svou činnost ve spolku ukončit. Pokud tak neučiní sám, bude ze spolku vyloučen.“