Podávání žádostí bylo ukončeno 25. 1. 2019


MZe vyhlásilo mimořádný dotační program pro kompenzaci ztrát suchem v roce 2018. Do plodin, na které se vztahuje kompenzace, byl zařazen i mák.

Dostupné dokumenty a podrobnější informace na eAgri.cz

 

Podniky, které pěstují některou z plodin, na které se vztahuje kompenzace škod suchem, zde naleznou metodický pokyn pro podávání žádostí.

 

Z materiálu citujeme: Žádost o dotaci předkládá žadatel v jednom vyhotovení na příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) v období od 16. 1. 2019 do 25. 1. 2019 včetně, a to podle sídla firmy (u právnické osoby) nebo podle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby).

Požaduje-li žadatel dotaci na více plodin v rámci jedné žádosti, doloží vyplněné tabulky zvlášť pro každou plodinu.

Všem potencionálním žadatelům o dotaci doporučujeme, aby se s uvedenými Zásadami důkladně seznámili a začali co možná nejdříve shromažďovat potřebné materiály, které bude nutné doložit k žádosti a začali podávat žádosti na příslušná pracoviště OPŽL SZIF, nejlépe od začátku příjmu žádostí (16. ledna 2019).

 

Seznam katastrálních území dle rozsahu poškození máku.

 

Spolek Český modrý mák