Spolek Český modrý mák (dále ČMM) je národní zájmový spolek právnických a fyzických osob pěstujících, zpracovávajících a obchodujících s mákem.

 

ČMM dbá o dobrou pověst typického českého máku doma i ve světě, prosazuje hospodářské, obchodní, právní a odborné zájmy svých členů. Ve spolupráci s vědeckými a odbornými pracovišti poskytuje odbornou a poradenskou službu pěstitelům v oblastech pěstování, sklizně a posklizňové úpravy máku a makoviny. Dbá a ve své činnosti klade důraz na striktní dodržování zákonů a nařízení souvisejících s podmínkami pro legální pěstování máku (Papaver somniferum L.) a nakládání s produkty vzešlými z pěstování této plodiny.

 

ČMM byl založen v květnu 2001 jako nástupce sdružení, které sdružovalo výhradně právnické osoby. Poslední změna jména sdružení, resp. spolku, proběhla na Členské schůzi 22. 10. 2015, která se konala ve Větrném Jeníkově.

V nedávné době zakladatel spolku, prof. Jan Vašák, oslavil významné životní jubileum.

Hlavní cíle ČMM zůstávají a trvale se soustřeďují na zlepšování ekonomiky pěstování, konkurenceschopnosti, tržního uplatnění českého máku setého a na kvalitu produkovaného máku.

 

Vedle zájmu o spravedlivé podmínky prodeje semene máku pro potravinářské využití a makoviny určené pro farmaceutický průmysl se ČMM soustřeďuje na zdokonalování pěstební technologie, tj. předseťovou přípravu, ochranu rostlin před škůdci a chorobami, agrotechniku, sklizňové a posklizňové technologie.

 

ČMM se orientuje na výrazné zvýšení ekonomicky efektivních výnosů semene, jeho kvality i kvality sklízené makoviny cestou rozsáhlé odborné vývojové a výzkumné práce cestou spolupráce se specializovanými privátními i státními vědeckými a výzkumnými pracovišti v ČR i v zahraničí, včetně univerzitních pracovišť.

 

Nově získané a ověřené poznatky uplatňuje v pěstitelské praxi svých členů cestou seminářů, polních dnů, praktických ukázek a účelových publikací. Reprezentuje pěstitele máku vůči vládním i nevládním organizacím i v rámci Evropské unie.

 

ČMM v roce 2010 (tehdy pod jménem sdružení Český mák) vydal knihu Mák (ISBN 978-80-904011-8-1), která je k dispozici pouze členům spolku.

 

ČMM je otevřeno spolupráci se subjekty v ČR i v zahraničí, pokud bude v souladu s jeho stanovami a výsledkem takové spolupráce bude naplňování zájmů jeho členů.