Pěstování a obchod s mákem je v České republice regulován zejména třemi legislativními opatřeními.

  • Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý
  • Informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
  • Maximální obsah morfinových alkaloidů pro použití v potravinářství

Další informace, a to včetně povinného hlášení, máme v sekci pro členy.

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý (nebo konopí)

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu

a) do konce května výměru pozemků osetých mákem setým nebo konopím pro sklizeň v příslušném kalendářním roce, včetně názvu použité odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy, odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,

b) v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování sklizené makoviny údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny ponechané na pozemku nebo sklizené nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění; pokud osoba pěstující mák setý zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných semen, přechází povinnost předat hlášení při zneškodňování makoviny na osobu, která provedla čištění makových semen,

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy, množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí, hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele.


§ 29 Zákona č. 167/1998 Sb., O návykových látkách a o změně některých dalších zákonů s účinností od 1. ledna 1999

Informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Vyhláška č. 172/2015 Sb.je prováděcím předpisem k Zákonu o potravinách (Zákon č. 110/1997 Sb.), který v § 3d odst. 3 stanovuje povinnost provozovatele potravinářského podniku informovat příslušné dozorové orgány o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země.

Vyhláška č. 172/2015 Sb., O informační povinnosti příjemce potravin v místě určení s účinností od 1. srpna 2015, zařazuje mák ke skupině plodin s oznamovací povinností nejméně 48 hodin před dovozem.

Maximální obsah morfinových alkaloidů pro použití v potravinářství

Pro použití v potravinářství lze použít pouze semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu pocházející z odrůd, které obsahují max. 0,8 % morfinových alkaloidů v sušině tobolky (makovici) a na povrchu makového semene není obsah morfinových alkaloidů vyšší než 25 mg/kg.

Vyhláška č. 399/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014 stanovuje maximální obsah morfinových alkaloidů na povrchu semene máku setého semenného pro použití v potravinářství na 25 mg/kg (§ 12) a stanovuje fyzikální a chemické požadavky na jakost olejnatých semen (příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.).

Celní správa České republiky – stránka o máku a konopí